20 Soal UAS, PAS Bahasa Jawa Kelas 9 SMP Semester 1, Disertai dengan Kunci Jawaban

Berikut contoh soal Ujian Akhir Semester (UAS) atau Penilaian Akhir Semester (PAS) Bahasa Jawa Kelas 9 SMP Semester 1 yang dilengkapi dengan kunci jawaban. Contoh soal UAS atau PAS Bahasa Jawa Kelas 9 SMP Semester 1 ini terdiri dari 20 soal pilihan ganda. Seluruh soal UAS atau PAS Bahasa Jawa Kelas 9 SMP ini juga dilengkapi dengan kunci jawaban.

Sehingga dapat digunakan orang tua dalam membimbing belajar siswa. Diharapkan siswa mengerjakan contoh soal UAS atau PAS Bahasa Jawa Kelas 9 SMP ini secara mandiri. Kemudian siswa bisa mengoreksi jawabannya dengan membuka kunci jawaban soal UAS atau PAS Bahasa Jawa Kelas 9 SMP.

20 Soal UAS, PAS Bahasa Jawa Kelas 9 SMP Semester 1, Disertai dengan Kunci Jawaban 25 Soal & Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 9 SMP Semester 1: Sawijining Geguritan Soal & Kunci Jawaban PAS/UAS Remedial Bahasa Inggris Kelas 8 SMP/MTs Semester 1, Kurikulum Merdeka

Kunci Jawaban IPS Kelas 9 SMP/MTs Kurikulum Merdeka Semester 1, Prediksi Soal PAS/UAS Banjarmasinpost.co.id 20 Soal & Kunci Jawaban UAS/PAS Bahasa Indonesia Kelas 2 Semester 1 Kurikulum Merdeka: Membaca Puisi Kunci Jawaban 20 Contoh Soal UAS atau PAS Bahasa Indonesia Kelas 10 Semester 1 Kurikulum Merdeka

50 SOAL Bahasa Indonesia Kelas 5 SD Ulangan/Ujian Semester 2 Kurikulum Merdeka 2024 & Kunci Jawaban Halaman all 1. Jenang gamping reca kayu. Batangane cangkriman iki …. A. injet, golekan b. dalenjet nggoleki dina c. pijet, golekan d. mijet, nggoleki

2. Jangan gori nganti judheg nggonku mikir. Cangkriman iki batangane …. A. pikir b. mikir c. judheg d. gudheg 3. Wacanen ukara ing andhap iki!

Malang salah sawijining kutha ing Jawa Timur, akeh maneka warna usaha indhustri omahan kang bisa ditemoni. Tembung kang nunjukake menawi ukara ing inggil kalebet ukara tanggap yaiku …. A. Indhustri b. Omahan c. Ditemoni d. Maneka 4. Sawijining geguritan bakal luwih gampang olehe nggoleki amanat utawa piwulang kang ana sajroning geguritan kanthi cara ….

A. diparafrasekake b. ditembangake c. diwaca d. dirasakeke isine 5. Basa pacelaton kang digunakake ing khetoprak yaiku …. A. rinengga b. legenda c. jawa ngoko d. krama alus

6. Sandiwara tradisional kang asale saka jawa timur ,kasebut … A. kethoprak b. wayang wong c. ludruk d. lenong 7. Cara nyambung paseduluran lan mangerteni isining wacan surasane tembang …

A. pocong b. mijil c. asmaradana d. megatruh 8. Kang ora klebu struktur teks drama ,yaiku … A. orientasi b. tema c. resolusi d. koda

9. Ing ngisor iki kang klebu parangane sandiwara kajeba … A. tema b. plot c. lakon d. wiraga 10. Sawijining geguritan bakal luwih gampang olehe nggoleki amanat utawa piwulang kang ana sajroning geguritan kanthi cara ….

A. diparafrasekake b. ditembangake c. diwaca d. dirasakeke isine 11. Kanggo ngasilake geguritan kang trep panggangti mesthi mikirake … A. nada b. pilihan tembung c. pralambang d. purwakanti

12. Wilujeng siyang asalamualaikum kantreteman saha kawilujengan mugi kantumprapan dhumateng pnjenegan sedaya , ing sajroning pidato tuladha kasebut diarani .. A. salam pambuka b. surasa c. panutup d. pambuka 13. Perangane teks tanggap wacana kang isine mbagekake lan ngaturake panuwun yaiku …

A. pambuka b. panutup c. salam panutup d. surasa basa 14. Pamicara ora bisa ngadalake pidatone sekarpe dewe amarga wektune wis di atur yaiku kahanan pidhato … A. kahanan resmi b. kahanan setengah resmi c. kahanan ora resmi d. kahanan liya liyane

15. Dhumateng para sepuh pinisepuh ingkang pantes pinundhi pinudhi para tamu kakung putri ingkang winantu ing pakurmatan pratelan kasebut klebu perangan tanggap wacana .. A. pambuka b. pangajap c. surasa d. panutup 16. Wacanen ukara ing isor iki!

“Apa … lan adhimu wis sinau unggah ungguh basa Jawa?” Tembung kang trep kangge njangkepi ukara ingkang dereng rampung ing inggil inggih menika …. A. Kowe b. Dheweke c. Sampeyan d. Panjenengan

17. Nalika tiyang mboten purun sadhar menawi mbuwang sampah niku kedah ing panggonane, saget ndadosaken …. A. Longsor b. Gempa bumi c. Virus covid 19 d. Bencana banjir 18. Wacanen ukara ing andhap iki!

“Ing sekolahan aku … jam 06.30 WIB, menawi bu guru … jam 06.00 WIB.” Tembung kang trep kagem njangkepi ukara ingkang dereng rampung ing inggil inggih menika …. A. Teka, rawuh b. Rawuh, dugi c. Teka, teka d. Dugi, teka

19. Gatekna ukara ing andhap iki! 1) Aku lagi nulis aksara Jawa 2) Ibu lagi masak ing pawon Ing inggil punika kalebet tuladha ukara ….

A. Tanggap b. Tanduk c. Prentah d. Pitakon 20. Gatekna pranyatan ing andhap iki! 1) Kita kedah nebihi dhaharan legi amergi mboten sae kagem kasarasan waja kita. 2) Waja kita kedah disikat kaping kaleh sedinten utawi sawising dhahar. 3) Kita kedah ngerawat waja kita piyambak. 4) Waja kita kedah dipriksa saben 6 sasi sepisan.

Pranyatan ing inggil kang kalebu ukara tanggap inggih menika ukara nomer…. A. 1 lan 2 b. 2 lan 4 c. 1 lan 3 d. 3 lan 4 Contoh soal di atas hanya digunakan oleh orang tua untuk memandu proses belajar anak.

Artikel ini merupakan bagian dari KG Media. Ruang aktualisasi diri perempuan untuk mencapai mimpinya.

Leave a comment

All fields marked with an asterisk (*) are required